Stavební zákon

Stavební zákon – č. 183/2006 Sb.

ze dne:   14. 3. 2006
účinnost:  1. 1. 2007

Stavební zákon je součástí soukromého práva a zabývá se problematikou územního plánování. Část první Úvodní ustanovení (§1 až §3) definuje předmět úpravy a základní pojmy (stavební pozemek či územně plánovací dokumentace), část druhá Výkon veřejné správy (§4 až §17) upravuje působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu (např. orgány obce, orgány kraje, rada obcí pro udržitelný rozvoj území). Část třetí Územní plánování (§18 až §102) upravuje cíle, úkoly a nástroje územního plánování a poslední část Stavební řád (§103 až §157) se zabývá stavbami, stavebním dozorem, autorizovaným inspektorem a povinnostmi a odpovědností osob při přípravě a provádění staveb.

Úvod Úvod
Část 1 § 1-3 Úvodní ustanovení
Část 2 § 4-17 Výkon veřejné správy
Hlava I § 4 Úvodní ustanovení
Hlava II § 5-17 Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu
Část 3 § 18-102 Územní plánování
Hlava I § 18-19 Cíle a úkoly územního plánování
Hlava II § 20-24 Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování
Hlava III § 25-102 Nástroje územního plánování
Díl 1 § 25-30 Územně plánovací podklady
Díl 2 § 31-35 Politika územního rozvoje
Díl 3 § 36-75 Územně plánovací dokumentace
Díl 4 § 76-83 Územní rozhodnutí
Díl 5 § 84-96 Územní řízení
Díl 6 § 97-100 Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území
Díl 7 § 101-102 Úprava vztahů v území
Část 4 § 103-157 Stavební řád
Hlava I § 103-131a Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
Díl 1 § 103-118 Povolení a ohlášení
Díl 2 § 119-127 Užívání staveb
Díl 3 § 128-131a Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
Hlava II § 132-142 Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Hlava III § 143-151 Autorizovaný inspektor
Hlava IV § 152-157 Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
Část 5 § 158-184 Společná ustanovení
Hlava I § 158-161 Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury
Hlava II § 162-168 Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich
Hlava III § 169-174 Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností
Hlava IV § 175-177 Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů
Hlava V § 178-183 Správní delikty
Hlava VI § 184
Část 6 § 185-197 Přechodná a závěrečná ustanovení
Část 7 § 198 Účinnost
Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení
Přílohy Přílohy

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183